arbeidsconflict

Laat een arbeidsconflict niet escaleren

Het is belangrijk dat je plezier hebt en houdt in je werk en dat je goed kunt opschieten met collega’s. Maar het komt vaak genoeg voor dat er problemen ontstaan op de werkvloer: er kan een hardnekkig misverstand heersen waarvan je de dupe bent, je voelt je miskend, gepest of je wordt teleurgesteld in je verwachtingen.

Arbeidsconflict

Blijf er niet mee rondlopen, maar schakel hulp in bijvoorbeeld van de leidinggevende of een vertrouwenspersoon, Anders kan het probleem uitmonden in een arbeidsconflict. Daar kun je zelfs ziek van worden, en dan ben je nóg verder van huis. Zoek hulp voordat het van kwaad tot erger wordt en je zelfs het risico loopt te worden ontslagen. De werkgever is verantwoordelijk voor het bevorderen van een gezonde werkomgeving en goede psychosociale arbeidsomstandigheden. De werkgever wil dan ook vaak meewerken aan mediation om tot oplossingen te komen. Op beschadigde werkverhoudingen zit vaak niemand te wachten. Met de juiste hulp wordt ook vaak langdurige ziekte of zelfs een procedure bij de rechtbank voorkomen.

Mediation

Reino Meinema is als ervaren register mediator onder meer gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Je kunt haar inschakelen als je een conflict ervaart op je werkplek en je werkrelatie wilt verbeteren. Als er een ernstig verstoorde werkverhouding is ontstaan die niet opgelost kan worden, kan mediation ook eraan bijdragen om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Ook de zakelijke mediations (zakelijke geschillen) nemen toe. Na een individueel gesprek wordt de mediation vervolgd met beide partijen gezamenlijk aan tafel. De mediator is een neutraal, onpartijdig en onafhankelijk gespreksleider. Hij/zij zorgt ervoor dat de kern van het conflict voor de deelnemers helder wordt.

Snel inzetbaar

Reino: ‘Een conflict doet veel met mensen. Begeleiding van buitenaf brengt het conflict meestal snel weer terug naar hanteerbare proporties. Als mensen zich gehoord voelen, ontstaat er ruimte om met elkaar mee te denken. Op die manier kunnen we rekening te houden met elkaars gevoelens en wensen. Oplossingen worden dan vaak zichtbaar. De gesprekken vinden onder geheimhouding plaats, een beschermende factor voor mensen. Mediation kan snel ingezet worden en er vinden gemiddeld drie gesprekken plaats. De mediation wordt afgerond met een overeenkomst waarin de afspraken staan die gemaakt zijn. Ook bieden wij vanuit Meinema Mediation individuele begeleiding na een conflict in de vorm van supervisie. Dat wordt vaak als heel zinvol ervaren. Het draagt bij aan een duurzame verandering. Een conflict laat meestal ook iets zien: een wens tot een andere koers binnen een organisatie, een (on)gewenste omgang, een persoonlijke verandering of mogelijk een nieuwe stap in een carrière. Daar worden mensen zich in de mediation bewust van.’

Een conflict doet veel met mensen

Naar een nieuwe toekomst

Mediation is niet alleen verstandig wanneer je de verhouding met je collega’s wil herstellen of lastige kwesties (grensoverschrijdend gedrag) bespreekbaar wilt maken. Het werkt ook als je op een goede manier afscheid wilt nemen van je huidige werkgever. Op die manier kan je met een gerust hart een nieuwe toekomst tegemoet kunt gaan.

Onpartijdig, onafhankelijk en neutraal

Als registermediator werkt Reino Meinema vanuit haar eigen praktijk Meinema Mediation in Leeuwarden in arbeidszaken, strafzaken en familiezaken volgens het MfN-reglement. Reino is gebonden aan de gedragscode voor mediators, wat onder andere betekent dat zij onpartijdig, onafhankelijk en neutraal is bij conflicten. Zij vindt het belangrijk om partijen vooraf goed te informeren over het proces en biedt een duidelijke structuur waardoor partijen zich vaak ondanks het conflict veilig voelen en zich ook durven uitspreken.

Datum: 07 januari 2019